Juridisch weekjournaal, 26-10-2021, Jeroen en Maria-Louise bespreken juridische onderwerpen

26-10-2021

Bekijk de presentatie

Reclamebureau Hugo de Jonge brengt “vaccins” aan de man, mag dat eigenlijk wel?

Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door.

In de eerste 4 delen van deze reeks bij Weltschmerz zijn de 7 criteria besproken waaraan voldaan moet zijn voordat een vaccin in het Rijksvaccinatiecampagne mag worden opgenomen. Aan geen van de 7 (cumulatieve) voorwaarden is voldaan en in deel 5 is besproken wat hiervan de gevolgen zijn. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn onrechtmatig, onethisch en immoreel en dienen per direct ingetrokken te worden.

In deel 6 werd ingegaan op diverse rapporten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (en haar ontstaansgeschiedenis: de Softenon-problematiek) en in welke spagaat het CBG zich thans bevindt. Het lijkt erop dat er een aantal zeer consciëntieuze werknemers werkzaam is bij het CBG, maar ook dat er een paar ‘rotte’ appels in het personeelsbestand zitten. Nader onderzoek is geboden.

Vorige week (deel 7) werd ingegaan op diverse Kamerstukken/debatten alsmede de Mexicaanse Griep, de opmerkelijke versoepeling en het loslaten van zeer strenge waarborgen rondom de GGO-procedure (genetisch gemodificeerde organismen) en de rol van Van Dissel, Ab Osterhaus en nog een aantal ‘Usual Suspects’.

Vandaag (deel 8) wordt ingegaan op de reclame-uitingen van Hugo de Jonge en de desinformatie die hij telkens weer verspreidt. Het wettelijk kader rondom wat wel en niet is toegestaan in de reclame -sector wordt besproken, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Code Publieksreclame Geneesmiddelen, de Code Geneesmiddelen Reclame, alsmede de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame (die geïmplementeerd is in Boek 6, Titel 3, Afdeling 4 BW in de artikelen 6:194-196 BW). Ook wordt ingegaan op enkele uitspraken van de Reclame Code Commissie.

Bronnen:

~ Clipje 56 seconden d.d. 23 juni 2021: https://www.nu.nl/287789/video/de-jonge-over-janssen-vaccin-ideaal-voor-zomer-vol-festivals.html

~ Geneesmiddelenwet 2007: https://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2021-07-01

~ Code Publieksreclame voor geneesmiddelen 2019: https://www.reclamecode.nl/nrc/cpg2019/

~ Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR): https://www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame/Hoofdstuk-5-RECLAME-EN-INFORMATIE/5-2-Eisen-aan-reclame
De Nederlandse regelgeving met betrekking tot geneesmiddelenreclame vindt zijn oorsprong in de uit 1992 stammende Europese richtlijn betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG). In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, later opnieuw gecodificeerd in de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018. Parallel aan dit wetgevingstraject zijn alle bij de geneesmiddelenvoorziening betrokken partijen aan het werk gegaan om een vorm van zelfregulering op te zetten. Hieruit is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame voortgekomen.

~ Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame (die geïmplementeerd is in Boek 6, Titel 3, Afdeling 4 BW in de artikelen 6:194-196 BW): https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01#Boek6_Titeldeel3_Afdeling4

~ Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (die geïmplementeerd is in Boek 6, Titel 3, Afdeling 3A BW in de artikelen 6:193a-193j BW): https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01#Boek6_Titeldeel3_Afdeling3A

~ Richtlijn Produktaansprakelijkheid (die geïmplementeerd is in Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 BW in de artikelen 6:185-193 BW): https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01#Boek6_Titeldeel3_Afdeling3

~ Regeling van de schuldaansprakelijkheid onrechtmatige daad (Boek 6, Titel 3, Afdeling 1 BW: artikel 6:162-168 BW): https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2020-07-01#Boek6_Titeldeel3_Afdeling1

~ Reclame Unicef (vergelijking met parfum): https://www.youtube.com/watch?v=bnHxE6mudjo

~ ‘Sjansen met Janssen’: direct na je prik een blind date: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5242929/sjanssen-met-janssen-ggd-evenement-haarlem

~ Uitspraak Reclame Code Commissie d.d. 23 maart 2021 (zaaknummer: 2021/00051/A): https://www.reclamecode.nl/uitspraken/resultaten/gezondheid-2021-00051-a/297658/ (PDF: https://www.reclamecode.nl/wp-content/uploads/uitspraak/735e43a3aeadc7d8e9cfc5e0ea22a374.pdf)

~ Werkwijze Reclame Code Commissie: https://www.reclamecode.nl/nrc_taxonomy/werkwijze/

~ Register uitspraken Stichting Reclame Code: https://www.reclamecode.nl/uitspraken/

~ Reclamespotje Heineken d.d. 9 juli 2021: “The night belongs to the vaccinated; time to join them”: https://www.youtube.com/watch?v=akxfPV-A_C0